اعضای هیأت مدیره

  • محمد حکیمیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • مهدی قائم مقامی رئیس هیئت مدیره
  • محمد خرمدل نائب رئیس هیئت مدیره